7326 Sayılı Kamu Alacaklarını Yeniden Yapılandırma Hakkında

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını öngören 7326 sayılı kanun, 09.06.2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

7326 Sayılı Kamu Alacaklarını Yeniden Yapılandırma Hakkında

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını öngören 7326 sayılı kânun, 09.06.2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kânun Kapsamında;

MADDE 2 (Kesinleşmiş Alacaklar).

30.04.2021 tarihinden önceki (bu tarih dahil) dönemlere ait:

 1. Vadesi geçmiş tüm vergi borçları.
 2. İdari para cezaları, (4207 sayılı kânun ile 5018 sayılı kânuna ek (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları hariç).
 3. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı A.A.T.U.H.K kapsamında tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan asli ve fer’i amme alacakları (adli para cezaları hariç).
 4. Gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zamları...
 5. Sosyal Güvenlik Kurumuna ait 2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, 2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları...
 6. İl özel idarelerinin 6183 sayılı kânun kapsamında takip edilen ve vadesi geçmiş ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları...
 7. Belediyelerin; 6183 sayılı kânun kapsamında takip edilen ve bu kânunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları.
 8. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının, ödenmemiş bulunan ve 6183 sayılı kânun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları...

En çok 18 taksit olmak üzere 36 ayda ödenecek şekilde yapılandırılabilecektir.

MADDE 3 (Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar).

1-Bu kânunun yayımı tarihi itibarıyla ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda, dava açılmaması veya açılmış ve devam eden davalardan vazgeçilmesi halinde;

-Vergilerin/gümrük vergilerinin %50’si + Yİ-ÜFE, vadesinde ödenmek şartıyla, bu vergiler üzerinden hesaplanmış vergi ziyaı cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

-Vergi aslına bağlı olmayan cezaların %25’nin ödenmesi şartıyla kalan %75’in tahsilinden vazgeçilir.

2-Üst Mahkemeye itiraz ve başvuru süresi geçmemiş kararlarda, bu kânunun yayımı tarihinden önce verilmiş en son kararın;

1. Terkine ilişkin karar olması hâlinde, ilk tarhiyata/tahakkuka esas alınan vergilerin/gümrük vergilerinin %10’u ile bu tutara ilişkin faiz, + Yİ-ÜFE, ödenmek şartıyla vergilerin/gümrük vergilerinin kalan %90’ını ile, asla bağlı cezalarının tamamının, tahsilinden vazgeçilir.

2. Tasdik veya tadilen tasdike ilişkin karar olması hâlinde, tasdik edilen vergilerin/gümrük vergilerinin tamamı, terkin edilen vergilerin/gümrük vergilerinin %10’u + Yİ-ÜFE, ödenmek şartıyla vergilerin/gümrük vergilerinin kalan %90’ını asla bağlı cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

MADDE 4 (İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler).

– Bu kânunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, bu kânunun yayımı tarihinden önce başlanıldığı hâlde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine bu kânunun matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla devam edilir. İncelemenin 02.08.2021 tarihine kadar tamamlanmaması halinde, incelemeye devam edilmez.

02.08.2021 tarihine kadar tamamlanan ve 02.08.2021 tarihinden önce vergi dairesi kayıtlarına intikal eden vergi inceleme raporuna istinaden tarh edilen vergiler için 3. Madde hükümleri aynen uygulanır.   (Dava açma süresi geçmemiş vergi tarhiyatlar).

02.08.2021 tarihinden sonra vergi dairesine intikal eden vergi inceleme raporları için herhangi bir işlem yapılamayacaktır.

– Bu Kânunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak iştirak nedeniyle kesilecek vergi ziyaı cezalarında, cezaya muhatap olanların, cezanın %25’inin ödenmesi şartıyla, kalan %75’inin tahsilinden vazgeçilir.

– Bu kânunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak bu kânunun yayımı tarihinden önce, özel usulsüzlük veya vergi ziyaı cezasını gerektiren beyan ve bildirimler nedeniyle kesilecek vergi ve cezalar için, kânunun 3. Maddesi uygulanır.

MADDE 5 (Matrah ve vergi artırımı).

 • Gelir Vergisi.
 • Kurumlar Vergisi.
 • Katma Değer Vergisi.

 • Gelir Vergisi (Stopaj) vergileri için 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılları için matrah artırımı yapılabilecektir. Artırımda bulunulan yıllar için, vergi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmaz.

 • 213 sayılı kânunun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasında yer alan “defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler”.

 • Terör suçundan hüküm giyenler.

 • Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla haklarında, 213 sayılı Kânunun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasındaki fiillerinden hareketle yapılan vergi incelemesi devam edenlerin bu maddede belirtilen süre ve öngörülen şekilde matrah veya vergi artırımında bulunmaları durumunda, söz konusu vergi incelemesinin tamamlanmasına kadar bu artırımlara ilişkin olarak tahakkuk işlemleri bekletilir. Şu kadar ki, bu maddede belirtilen süre ve öngörülen şekilde matrah veya vergi artırımında bulunmayanlar madde hükümlerinden faydalandırılmaz.

 • 213 sayılı kânunun 359 uncu maddesine göre yapılan incelemelerin kânun yayım tarihinden itibaren 12 ay içerisinde incelemenin sonuçlandırılması esastır. 12 ay içerisinde tamamlanmayan incelemelere devam edilmez.

 • 359 uncu madde kapsamında yer alan herhangi bir fiil ile ilgili tespit yapılamaması halinde, matrah artırım talebi bulunan mükellefin matrah artırım talebi kabul edilerek tahakkuk eden vergilerin ödenmesi şartıyla cezalı vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.

MADDE 6 (İşletme kayıtlarının düzeltilmesi).

 • İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları rayiç değerleri üzerinden kayıtlarına alabilecektir. Bu değerler için Amortisman ayrılmaz.

Beyan edilen makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden tabii olduğu oranların yarısı esas alınarak katma değer vergisi hesaplanır ve ödenir.

Makine, teçhizat ve demirbaşlar üzerinden ödenen vergi, hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez.

 • Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar, rayiç bedellerini dikkate alarak fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilirler.

Bu uygulamaya ilişkin olarak geçmişe yönelik vergi cezası ve gecikme faizi uygulanmaz.

Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar üzerinden %3 oranında hesaplanan vergiyi ödemek şartıyla kayıtlarına düzeltebilecektir. Düzeltilen kayıtlar için geçmişe dönük olarak herhangi bir ceza uygulanmayacaktır. Ödenen bu vergiler gider olarak dikkate alınmayacaktır.

Bu içeriğe, emoji ile tepki ver!

like
1
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0